2009 Forum VEBIKUS,  Schaffhausen, 
vincenzo Baviera: 2009 auge der landschaft

SIEDLUNG / AUGE DER LANDSCHAFT: Phase I  /  Eisen, Holz, Teer  /  0.6 x 6.5 m (HxLxB)  /  Foto: V. Baviera

Foto: V.Baviera